گزارش ارزیابی پژوهشگاه علوم و فنّاوری اطلاعات ایران ارائه شد.

۱۵ آذر ۱۴۰۰ | ۰۸:۴۰ کد : ۶۵۱۷۱ گزارش ارزیابی
نتایج گزارش ارزیابی کارکردی و عملکردی پژوهشگاه در سه سال متوالی (۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸) طی نشستی در پژوهشگاه با حضور نمایندگان مرکز و مدیران و اعضای هیئت علمی پژوهشگاه مورخ  ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ ارائه شد.

نتایج گزارش ارزیابی کارکردی و عملکردی پژوهشگاه در سه سال متوالی (1396 تا 1398) طی نشستی در پژوهشگاه با حضور نمایندگان مرکز و مدیران و اعضای هیئت علمی پژوهشگاه مورخ  1400/09/02 ارائه شد. در این نشست ابتدا سرکار خانم دکتر داستانی رئیس گروه نظارت و ارزیابی مؤسسه های پژوهش و فنّاوری مرکز به تشریح فرایند ارزیابی پرداخت و سپس نمایندۀ گروه ارزیاب نتایج ارزیابی را ارائه کرد.
بر اساس این گزارش، در ارزیابی کارکردی میزان تطابق و هم راستایی برنامه ها و اقدام های جاری پژوهشگاه با اهداف و وظایف مندرج در اساسنامۀ پژوهشگاه بر اساس نظرسنجی خبرگان مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.
همچنین ارزیابی عملکردی پژوهشگاه بر اساس «الگوی ارزیابی مؤسسات پژوهشی» و «الگوی ارزیابی مؤسسات خدمات علمی» در ابعاد «تناسب»، «کارایی» و «اثربخشی» انجام و تحلیل شد.

کلید واژه ها: پژوهشگاه علوم و فناوری ایران ارزیابی کارکردی و عملکردی


( ۲ )