ﺑﺮﮔﺰاری ﺳﯽ و دوﻣﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻫﯿﺎت ﻧﻈﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن

۲۷ اسفند ۱۳۹۸ | ۰۹:۱۵ کد : ۵۳۷۷۵ آرشیو اخبار استان اصفهان
تعداد بازدید:۲۰۷
دﮐﺘﺮ ﻃﺎﻟﺒﯽ، رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﻧﻈﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن : ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻫﯿﺎت ﻧﻈﺎرت اﺳﺘﺎن در ﺳﺎل ۹۸ ﺧﻮب ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺮﮔﺰاری ﺳﯽ و دوﻣﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻫﯿﺎت ﻧﻈﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن

  اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را دﮐﺘﺮ ﻫﻮﺷﻨﮓ ﻃﺎﻟﺒﯽ رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﻧﻈﺎرت ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﺘﻒ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن در ﺳﯽ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻫﯿﺎت ﻧﻈﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺘﺎن ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ  5 اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ اﻋﻼم ﮐﺮد و اﻓﺰود: ﻫﯿﺎت ﻧﻈﺎرت ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺑﺤﺚ ﻧﻈﺎرت در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺘﺎن اﺳﺖ و ﺻﺮﻓﺎً دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ آن در داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺴﺘﻘﺮ اﺳﺖ و آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺰﯾﻨﻪ ای از ﺳﻮی وزارت ﻋﻠﻮم ﺑﻪ اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻫﯿﺎت ﻧﻈﺎرت، ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﺗﮑﺎﻓﻮی ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی آن را ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.   رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﻧﻈﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ اﺳﺘﺎن در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﻧﻈﺎرت در ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯽ ﺳﺎزی آﻣﻮزش و ﺣﺮﮐﺖ در راﺳﺘﺎی ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ، ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻫﯿﺎت ﻧﻈﺎرت اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن در ﺳﺎل 98 را ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺮﺷﻤﺮد و از ﺗﻼش ﻫﺎی اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت در ادوار ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﻫﯿﺎت ﻧﻈﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ اﺳﺘﺎن ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮد.   دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﺷﺎوران، دﺑﯿﺮ ﻫﯿﺎت ﻧﻈﺎرت، ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﺘﻒ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﻧﯿﺰ در ﺳﺨﻨﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ ﻫﯿﺎت در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﻧﻈﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻫﯿﺎت اﺳﺘﺎن در ﺳﺎل 98 ﭘﺮداﺧﺖ. وی اﻓﺰود ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ ﺑﺎزدﯾﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮی از داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ، ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارش ﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺮﺧﯽ ار زﯾﺮﻧﻈﺎم ﻫﺎ، ﺣﺮﮐﺖ در ﻣﺴﯿﺮ ﮐﯿﻔﯽ ﺳﺎزی ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎ، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ، اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و دﻓﺘﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ داﻧﺸﮕﺎه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺮدن ﺳﺎز و ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎ هﻫﺎی دوﻟﺘﯽ در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﺳﺴﺎت و داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ را از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت اﯾﻦ ﻫﯿﺎت ذﮐﺮ ﮐﺮد.

 ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﺳﺎزد در اداﻣﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت ﻧﻈﺎرت،ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺳﺘﺎن، ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻧﻈﺮات و دﯾﺪﮔﺎ هﻫﺎی ﺧﻮد در ﺧﺼﻮص دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻫﯿﺎت و دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ در ﺳﺎل1398ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

کلید واژه ها: مرکزناتک دانشگاه اصفهان عملکرد 98 هیات نظارت اصفهان