دوازدهمین نشست کارگروه‌های تخصصی دانشگاه های پیام نور و فرهنگیان

تعداد بازدید:۹۴
دوازدهمین نشست کارگروه‌های تخصصی دانشگاه های پیام نور و فرهنگیان

دوازدهمین جلسه کارگروه تخصصی دانشگاه های پیام نور وفرهنگیان در روز یکشنبه 22 دی ماه 1398 از ساعت9:30 لغایت12:30 با حضور خانم ها  : دکتر لطفی دبیر محترم کارگروه دانشگاه فرهنگیان و دکتر کریمی رئیس محترم پایش استانداردو شایستگی های عمومی وتخصصی  دانشگاه فرهنگیان  و آقایان : دکتر صفری  رئیس محترم کارگروه تخصصی دانشگاه های پیام نور وفرهنگیان ، دکتر ورهرام دبیر محترم کارگروه تخصصی دانشگاه پیام نور ، دکتر شاه حسینی عضو محترم کارگروه تخصصی دانشگاه  فرهنگیان ، دکتر دارائی معاون محترم مدیرکل نظارت وارزیابی دانشگاه پیام نور  ، دکتر اشکپورعضو محترم کارگروه تخصصی دانشگاه فرهنگیان  و آقای ابراهیمی مدیر کل محترم پایش و شایستگی های عمومی وتخصصی دانشگاه فرهنگیان  در طبقه پنجم وزارت عتف برگزار و موارد ذیل مطرح گردید:

ارائه نتایج ( دلفی دور دوم ) پرسشنامه شاخص های ارزیابی کیفیت دانشگاه پیام نورمورد بحث و بررسی قرار گرفت .همچنین مقرر شد پرسشنامه شاخص های ارزیابی کیفیت دانشگاه فرهنگیان  در جلسه آتی مورد بررسی قرار گیرد . در خاتمه در خصوص برگزاری چهارمین کارگاه آموزشی ارزیابی کیفیت دردانشگاه های پیام نور وفرهنگیان که قرار است در تاریخ 6 و7 بهمن ماه 1398 در  استان بوشهر برگزار گردد ، هماهنگی لازم صورت پذیرفت .