شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی با لغو مجوز و انحلال پنج مؤسسه آموزش عالی غیر دولتی غیرانتفاعی موافقت کرد

تعداد بازدید:۳۳۱

 شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی  با لغو مجوز مؤسسات آموزش عالی  غیر دولتی غیر انتفاعی ارس و عین القضات در استان آذربایجان شرقی و مؤسسه زرینه در استان آذربایجان غربی و مؤسسه  مهر اراک در استان مرکزی و انحلال مؤسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی ساریان در استان  مازندران موافقت کرد.

براساس گزارش های مرکز نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت عتف و سایر مراجع مربوط، شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی در نهصد و هجدهمین نشست خود با لغو مجوز مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی ارس و عین القضات در آذربایجان شرقی، زرینه در آذربایجان غربی، مهر اراک در استان مرکزی موافقت کرد و مقرر شد کلیه خدمات آموزشی و دانشجویی این مؤسسات با هماهنگی دفتر آموزش عالی غیردولتی به مؤسسات واجد شرایط دیگری انتقال یابند.

همچنین این شورا در مصوبه نهصد و هجدهمین نشست خود با انحلال مؤسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی ساریان در استان مازندران موافقت کرد و مقرر شد کلیه خدمات آموزشی و دانشجویی آن با هماهنگی دفتر آموزش عالی غیردولتی به مؤسسه واجد شرایط دیگری انتقال یابد.

گفتنی است یکی از وظایف اصلی مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف،  نظارت و ارزیابی فعالیت مؤسسات و مراکز آموزشی، پژوهشی و فناوری آموزش عالی اعم از دولتی و غیردولتی است که با اتکا به ظرفیت هیأت های استانی و بازدید های میدانی صورت می گیرد وگزارش نظارت و ارزیابی انجام شده در اختیار حوزه های ذی ربط  قرار می گیرد.

 

کلید واژه ها: لغو مجوز انحلال غیر انتفاعی ارس غیرانتفاعی عین القضات غیرانتفاعی مهر اراک غیرانتفاعی زرینه غیرانتفاعی ساریان


( ۱ )