سومین جلسه ارزیابی هیات های استانی ناتک عتف

تعداد بازدید:۲۹۸
در تاریخ ۱۵/۲/۱۳۹۸ با بررسی نظرات رسیده هیأت¬ها و نحوه الکترونیکی کردن آن و بازنگری فرم¬های ج بازدید هیأت¬ها تشکیل شد.
سومین جلسه ارزیابی هیات های استانی ناتک عتف