سومین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه جامع، علمی_کاربردی

تعداد بازدید:۲۷۳
در تاریخ ۱۵/۲/۱۳۹۸ با ارائه گزارش از وضعیت مراکز علمی کاربردی دولتی و بررسی تعدادی از گزارش¬های بازدید هیات¬های ناتک استانهای بوشهر و فارس برگزار شد.
سومین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه جامع، علمی_کاربردی

( ۱ )