هشتمین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف با حضور وزیر محترم و اعضای شورا

تعداد بازدید:۲۱۵
با موضوع بررسی مدل ارزیابی عملکرد مؤسسه های فنآورانه در تاریخ ۱۴/۲/۱۳۹۸ برگزار شد.
هشتمین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف با حضور وزیر محترم و اعضای شورا