هفتمین جلسه شورای مدیران مرکز در تاریخ ۱۷/۲/۱۳۹۸ با بررسی موضوعات:

تعداد بازدید:۲۲۷
گزارش جلسه مشترک دانشگاه آزاد اسلامی با مسئولین وزارت علوم، تحلیل جلسه شورای ناتک، بررسی جلسه مشترک با دفتر آموزش عالی غیردولتی درباره تحلیل مؤسسات عالی آزاد و مسائل اجرایی مرکز، بررسی پیشنهادها برای تسهیل بکارگیری اعضای هیئت علمی در مؤسسات غیردولتی برگزار گردید.
هفتمین جلسه شورای مدیران مرکز در تاریخ ۱۷/۲/۱۳۹۸ با بررسی موضوعات: