جستجو :

از سال ۱۳۹۸، زیرسیستم بورس و جایابی روی بستر سامانه آموزش عالی (ساعا – HES) راه اندازی شده و از آن پس لازم است به جهت حفظ یکپارچگی فرایندهای مربوط به بورس و جایابی، کلیه فعالیت ها تا جای ممکن در سامانه آموزش عالی انجام شود.