جستجو :

در این بخش پرسش و پاسخ مربوط به بخش تشکیلات، ساختار سازمانی و پست ها مطرح می شود.


در این بخش پرسش و پاسخ مربوط به بخش های اطلاعات شناسنامه ای، سوابق تحصیلی و قراردادهای پرسنلی اعضای هیئت علمی موسسات مطرح می شود.


در این بخش پرسش و پاسخ مربوط به بخش اراضی، فضاها و ساختمان های موجود در اراضی موسسات مطرح می شود.


از سال ۱۳۹۸، زیرسیستم بورس و جایابی روی بستر سامانه آموزش عالی (ساعا – HES) راه اندازی شده و از آن پس لازم است به جهت حفظ یکپارچگی فرایندهای مربوط به بورس و جایابی، کلیه فعالیت ها تا جای ممکن در سامانه آموزش عالی انجام شود.