تقویم

۱۹ آبان

برگزاری پانزدهمین کنفرانس ملی ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام دانشگاهی به میزبانی دانشگاه کردستان

۱۶ آبان

مکاتبه با رؤسای دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و مؤسسه های آموزشی برای معرفی نماینده های سامانه آموزش عالی (ساعا- HES) برای ساماندهی کاربران سامانه و برگزاری جلسات آموزش سامانه

۴ آبان

چهارمین دوره ارزیابی عملکرد هیئت های نظارت استانی برای سال ۱۳۹۹ درحال انجام است.