گزارش تصویری / برگزاری ششمین کارگاه آموزشی ارزیابی درونی و برنامه های بهبود کیفیت

۰۳ مهر ۱۳۹۶ ۴

ششمین کارگاه ارزیابی درونی و برنامه های بهبود کیفیت گروه های آموزشی در دانشگاه صنعتی ارومیه برگزار شد