گزارش تصویری / ششمین نشست هیات های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در یزد

۱۲ دی ۱۳۹۵ ۱۹
دکتر زکایی
مرکز نظارت و ارزیابی 2
مرکز نظارت و ارزیابی 3
مرکز نظارت و ارزیابی5
مرکز نظارت و ارزیابی 4
مرکز نظارت و ارزیابی 6
مرکز نظارت و ارزیابی 8
مرکز نظارت و ارزیابی 9
مرکز نظارت و ارزیابی 11
مرکز نظارت و ارزیابی 13
مرکز نظارت و ارزیابی 14
مرکز نظارت و ارزیابی 15
مرکز نظارت و ارزیابی 16
مرکز نظارت و ارزیابی 18
مرکز نظارت و ارزیابی 19
مرکز نظارت و ارزیابی 20
مرکز نظارت و ارزیابی 21
مرکز نظارت و ارزیابی 22
مرکز نظارت و ارزیابی 1