شیوه‌نامۀ امتیازدهی شاخص‌های عمومی سطح ملّی ارزیابی عملکرد ۱۳۹۹ ابلاغ شد.

شیوه‌نامۀ امتیازدهی شاخص‌های عمومی سطح ملّی ارزیابی عملکرد ۱۳۹۹ ابلاغ شد.

۲۰ بهمن ۱۳۹۹ | ۱۲:۱۹ آرشیو اخبار اخبار برگزیده
بـا همـاهنگی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری وسازمـان اداری و استخدامی کشور و باتوجه به مادۀ ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعۀ کشور، شیوه‌نامۀ امتیازدهی شاخص‌های عمومی سطح ملّی ارزیابی عملکرد ۱۳۹۹ ابلاغ شد. فایل‌های این شیوه‌نامه، پیوست شده است.
کارگاه آموزشی آشنایی با مدل و فرایند ارزیابی مؤسسه‌های پژوهشی خصوصی برگزار شد

کارگاه آموزشی آشنایی با مدل و فرایند ارزیابی مؤسسه‌های پژوهشی خصوصی برگزار شد

۱۲ مهر ۱۳۹۹ | ۱۹:۳۷ آرشیو اخبار
کارگاه آموزشی آشنایی با مدل و فرایند ارزیابی مؤسسه‌های پژوهشی خصوصی به صورت ویدئو کنفرانس برای اعضای هیئت‌های نظارت و ارزیابی استانی برگزار شد.
کارگاه آموزشی آشنایی با مدل و فرایند ارزیابی مراکز رشد فنّاوری برگزار شد

کارگاه آموزشی آشنایی با مدل و فرایند ارزیابی مراکز رشد فنّاوری برگزار شد

۲۹ شهریور ۱۳۹۹ | ۱۳:۵۱ آرشیو اخبار اخبار برگزیده
کارگاه آموزشی آشنایی با مدل و فرایند ارزیابی مراکز رشد فنّاوری (غیر پارکی) به صورت ویدئو کنفرانس برای اعضای هیئت‌های نظارت و ارزیابی استانی برگزار شد.
رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم مطرح کرد:

رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم مطرح کرد:

۰۵ شهریور ۱۳۹۹ | ۱۲:۳۵ اخبار برگزیده
سیاستگذاری، پشتیبانی و نظارت و ارزیابی؛ تضمین کننده کیفیت در چرخه سیاست‌گذاری علم و فنّاوری