پرسش‌های متداول

لطفا فرآیند صدور مجوز مربی از مرکز نظارت را توضیح دهید؟

برای صدور مجوز مربی از مرکز نظارت ابتدا دانشگاه متقاضی باید اطلاعات و لیست های آماری مرکز نظارت را ثبت سامانه کند و مدارک و مستندات مورد نیاز برای تشکیل پرونده برای گرفتن مجوز را به مرکز نظارت ارسال نماید.مدارک مورد نیاز در قسمت فرم های مرکز نظارت موجود میباشد.