مراسم خداحافظی مهندس محمود تقی خانی معاون محترم مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

۱۲ دی ۱۳۹۵ ۷
مرکز نظارت، ارزیابی و تضمنی کیفیت
مرکز نظارت، ارزیابی و تضمنی کیفیت 1
مرکز نظارت، ارزیابی و تضمنی کیفیت 2
مرکز نظارت، ارزیابی و تضمنی کیفیت 3
مرکز نظارت، ارزیابی و تضمنی کیفیت  4
مرکز نظارت، ارزیابی و تضمنی کیفیت 5
مرکز نظارت، ارزیابی و تضمنی کیفیت 7