اولین نشست دفاتر نظارت دانشگاه های استان تهران

۰۹ آذر ۱۳۹۵ ۸
دکتر زکائی اولین نشست مدیران دفاتر نظارت دانشگاه های استان تهران در دانشگاه پیام نور1394
نشست تهران - مرکز نظارت و ارزیابی1394 اولین نشست مدیران دفاتر نظارت دانشگاه های استان تهران در دانشگاه پیام نور
مزار شهدای گمنام دانشگاه پیام نور 1394 اولین نشست مدیران دفاتر نظارت دانشگاه های استان تهران در دانشگاه پیام نور