نشست های مرکز

۲۲ آبان ۱۳۹۵ ۷
نشست هم اندیشی مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت
نشست مرکز نظارت. نشست هماهنگی برای ششمین نشست هم اندیشی هیات های استانی در مرکز نظارت
.نشست هم اندیشی در مرکز نظارت و ارزیابی نشست هماهنگی برای ششمین نشست هم اندیشی هیات های استانی در مرکز نظارت
. نشست مرکز نظارت و ارزیابی. نشست هماهنگی برای ششمین نشست هم اندیشی هیات های استانی در مرکز نظارت
نشست کارگروه دانشگاه فرهنگیان آذر 1395.
نشست کارگروه دانشگاه فرهنگیان آذر 1395
نشست کارگروه دانشگاه جامع علمی - کاربردی آذر 1395